Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami  w PW został powołany Decyzją nr 62/2022 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 8 marca 2022 r. 

Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami na okres do końca kadencji 2020-2024 jest dr. inż. Marta Skierniewska.

Do zadań Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami należy: 

 1. proponowanie i promowanie działań zapewniających realizację idei uczelni dostępnej, przyjaznej i otwartej na osoby z niepełnosprawnościami;
 2. podejmowanie działań na rzecz zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami dostępności informacyjno-komunikacyjnej, cyfrowej i architektonicznej Politechniki Warszawskiej;
 3. działanie na rzecz usuwania barier w dostępie do rekrutacji pracowników PW z niepełnosprawnościami;
 4. współpraca z kierownikami podstawowych i ogólnouczelnianych jednostek organizacyjnych PW w zakresie niwelowania barier oraz ustalania potrzeb osób z niepełnosprawnościami; 
 5. współpraca z kierownikami podstawowych i ogólnouczelnianych jednostek organizacyjnych PW w zakresie adaptacji programów kształcenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
 6. współpraca z Sekcją ds. Osób z Niepełnosprawnościami oraz z psychologami zatrudnionymi w Politechnice Warszawskiej; 
 7. współpraca z kierownikiem projektu „Uczelnia Dostępna”;
 8. inicjowanie współpracy z instytucjami zewnętrznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami; 
 9. proponowanie działań związanych z wydatkowaniem dotacji przeznaczonej na wsparcie osób z niepełnosprawnościami; 
 10. udział w pracach zespołów, których celem jest pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych na realizację potrzeb osób z niepełnosprawnościami; 
 11. udział w analizie procedur wewnętrznych i współudział w tworzeniu wewnętrznych aktów prawnych w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami; 
 12. realizacja działań zleconych przez CWM w ramach konsorcjum ENHANCE; 
 13. koordynacja działań ukierunkowanych na integrację osób z niepełnosprawnościami w środowisku akademickim; 
 14. przygotowywanie sprawozdań z własnej działalności.