O nas

Biuro ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni- (BiSOU) jest jednostką organizacyjną PW właściwą do wspierania działalności uczelnianego rzecznika zaufania oraz organizowania i realizowania pomocy psychologicznej dla pracowników, studentów i doktorantów PW i realizowania zadań na rzecz osób z niepełnosprawnościami, a także współpracy w obszarze społecznej odpowiedzialności uczelni z pełnomocnikiem Rektora ds. równego traktowania i pełnomocnikiem Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami oraz ds. dostępnościowych. 

W ramach BiSOU działa sekcja psychologów zajmująca się doraźnym psychologicznym wsparciem dedykowanym wszystkim członkom społeczności uczelnianej (studentom, doktorantom, a także pracownikom naukowym i administracyjnym) oraz sekcja realizująca zadania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w tym ze spektrum autyzmu. 

Zadania biura: 

 1. koordynowanie lub podejmowanie czynności mających na celu rozwiązywanie konfliktów, także wynikających z występowania zjawisk niepożądanych z zakresu równego traktowania, w tym molestowania i mobbingu w środowisku uczelnianym (studenci, doktoranci, pracownicy);
 2. Świadczenie pomocy psychologicznej dla studentów, doktorantów i pracowników PW;
 3. obsługę wydatkowania środków z Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych we współpracy z kanclerzem PW pod nadzorem prorektora ds. studenckich;
 4. obsługę procesu wynikającego ze zgłoszeń osób sygnalizujących naruszenia prawa, lub chcących zapobiec temu zjawisku;
 5. prowadzenie i współorganizowanie kampanii społecznych dotyczących problematyki obejmującej Strategię Społecznej Odpowiedzialności PW, w tym z zakresu zapobiegania nierównemu traktowaniu, a także zadań wynikających z Planu Równości Płci;
 6. prowadzenie i współorganizowanie szkoleń dla pracowników i studentów PW (w porozumieniu z samorządem studentów oraz doktorantów a także ze związkami zawodowymi) z zakresu problematyki objętej Strategią Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, w tym realizacja zadań z zakresu zapobiegania nierównemu traktowaniu , tj. m. in. molestowaniu czy mobbingowi oraz przeciwdziałania tym niepożądanym zjawiskom;
 7. organizowanie konsultacji i szkoleń z zakresu problematyki Społecznej Odpowiedzialności Uczelni dla wydziałowych rzeczników zaufania i prodziekanów ds. studenckich;
 8. współpraca ze związkami zawodowym działającymi w PW oraz ze społecznymi inspektorami pracy w zakresie SOU;
 9. współpraca z samorządem studentów i samorządem doktorantów w PW w zakresie przeciwdziałania nierównemu traktowaniu;
 10. współpraca z jednostkami organizacyjnymi PW w zakresie realizacji zadań mających na celu przeciwdziałanie nierównemu traktowaniu w PW;
 11. tworzenie i redagowanie strony internetowej z wyodrębnionym adresem w domenie pw.edu.pl poświęconej zadaniom BiSOU;
 12. tworzenie rocznych sprawozdań z zakresu prowadzonej działalności i przygotowywanie rekomendacji działań służących przeciwdziałaniu zjawiskom niepożądanym na PW.