Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami  w PW został powołany Decyzją nr 12/2024 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 16 stycznia 2024 r.

Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami na okres do końca kadencji 2020-2024 jest prof. dr hab. inż. Iwona Grabarek.

Do zadań Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami należy: 

 1. Reprezentowanie uczelni w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi w tematyce
  związanej z wyrównywaniem szans wobec osób z niepełnosprawnościami.
 2. Udział w analizie procedur wewnętrznych i współudział w tworzeniu wewnętrznych
  aktów prawnych w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami.
 3. Proponowanie działań związanych z wydatkowaniem dotacji przeznaczonej na wsparcie
  osób z niepełnosprawnościami.
 4. Monitorowanie działań mających na celu kształtowanie wśród pracowników postaw
  sprzyjających akceptacji potrzeb osób z niepełnosprawnościami w zakresie:
  1) swobodnego dostępu do edukacji;
  2) możliwości nieskrępowanego uczestnictwa w rekrutacji oraz pełnienia obowiązków
  służbowych;
  3) pełnego dostępu do informacji;
  4) dostępu do przestrzeni powszechnie użytkowanej przez społeczność akademicką.
 5. Monitorowanie poziomu zapewnienia dostępności na uczelni w sferze:
  1) architektonicznej;
  2) cyfrowej;
  3) informacyjno-komunikacyjnej.
 6. Współpraca z kierownikami podstawowych i ogólnouczelnianych jednostek
  organizacyjnych PW oraz pełnomocnikami dziekanów ds. osób z niepełnosprawnościami
  w zakresie niwelowania barier ograniczających swobodne funkcjonowanie na uczelni
  osób z niepełnosprawnościami oraz wdrażania powszechnie obowiązujących przepisów
  prawnych standardów dostępności oraz wewnętrznych regulacji uczelni.
 7. Cykliczne spotkania z pełnomocnikami dziekanów ds. osób z niepełnosprawnościami,
  pracownikami Sekcji ds. Osób z Niepełnosprawnościami oraz Centrum Projektowania
  Uniwersalnego przy Wydziale Architektury PW w celu uzyskania informacji na temat
  stanu i potrzeb związanych z zagadnieniem dostępności na uczelni.
 8. Współpraca z kierownikami projektów ukierunkowanych na podnoszenie dostępności
  na uczelni.
 9. Udział w działaniach wspierających integrację osób z niepełnosprawnościami
  w środowisku akademickim.
 10. Współpraca z Biurem ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, w tym z Sekcją ds. Osób
  z Niepełnosprawnościami Politechniki Warszawskiej.
 11. Przygotowywanie sprawozdań z własnej działalności dla prorektora ds. studenckich.