Pełnomocnik Rektora ds. równego traktowania

Pełnomocnik Rektora ds. Równego Traktowania w PW został powołany Decyzją nr 203 /2021 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 5 sierpnia 2021 r. 

Pełnomocnik działa w zakresie równego traktowania na rzecz wszystkich pracowników, studentów, doktorantów Politechniki Warszawskiej tworzących wspólnotę uczelni.

Pełnomocnikiem Rektora ds. Równego Traktowania na okres do końca kadencji 2020-2024 jest dr. inż. Jolanta Korkosz- Gębska.

Do zadań Pełnomocnika Rektora ds. Równego Traktowania należy: 

  1. Monitorowanie sytuacji w zakresie równego traktowania w Politechnice Warszawskiej;
  2. Występowanie do władz uczelni z inicjatywami działań zmierzających do realizacji zasady równego traktowania w Politechnice Warszawskiej, w szczególności poprzez zapobieganie oraz eliminację przejawów dyskryminacji bezpośredniej i pośredniej głównie ze względu na płeć, pochodzenie etniczne, narodowość, religię lub wyznanie, światopogląd, poglądy polityczne, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, stan cywilny oraz rodzinny;
  3. Udział w tworzeniu procedur mających na celu równe traktowanie wszystkich osób wskazanych w § 1 ust 2;
  4. Występowanie do Rektora z inicjatywą wydania nowych lub zmiany obowiązujących wewnętrznych aktów prawnych dotyczących równego traktowania w Politechnice Warszawskiej;
  5. Promowanie, upowszechnianie i propagowanie problematyki równego traktowania, w tym prowadzenie działań na rzecz podnoszenia świadomości na temat równego traktowania, dyskryminacji i jej przejawów oraz metod i strategii przeciwdziałania jej występowaniu;
  6. Współpraca z uczelnianym rzecznikiem zaufania; 
  7. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Politechniki Warszawskiej oraz z pozostałymi pełnomocnikami Rektora w zakresie edukacji i promowania postaw sprzyjających tolerancji i poszanowaniu różnorodności oraz w zakresie przeciwdziałania zachowaniom dyskryminacyjnym; 
  8. Współpraca z instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi na rzecz realizacji zasady równego traktowania w Politechnice Warszawskiej; 
  9. Reprezentowanie Politechniki Warszawskiej w gremiach krajowych i międzynarodowych zajmujących się zagadnieniami równego traktowania; 
  10. Przedstawianie Rektorowi raz w roku sprawozdania ze swojej działalności, stanowiącego podstawę do wdrażania na Uczelni programów i działań mających przeciwdziałać praktykom dyskryminującym w Politechnice Warszawskiej.