Rektorska Komisja ds. SOU

Rektorska Komisja ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczeni ( Komisja ds. SOU) została powołana Decyzją nr 311 /2021 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 2 listopada 2021 r. 

Do zadań Komisji ds. SOU  należy w szczególności: 

 1. Nadzorowanie i realizacja strategii społecznej odpowiedzialności Politechniki Warszawskiej;
 2. Aktualizacja strategii społecznej odpowiedzialności Politechniki Warszawskiej; 
 3. Inicjowanie i koordynowanie działań w zakresie społecznej odpowiedzialności Politechniki Warszawskiej oraz zrównoważonego rozwoju;
 4. Monitorowanie działań i zbieranie dobrych praktyk dotyczących społecznej odpowiedzialności Politechniki Warszawskiej i zrównoważonego rozwoju; 
 5. Prowadzenie sprawozdawczości związanej ze społeczną odpowiedzialnością i zrównoważonym rozwojem; 
 6. Przedstawianie Rektorowi raz w roku, do końca stycznia sprawozdania z działalności Komisji za rok poprzedni; 
 7. Przygotowanie raportów dla instytucji zewnętrznych w zakresie i terminach wynikających z zobowiązań Politechniki Warszawskiej;
 8. Prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej związanej ze społeczną odpowiedzialnością Politechniki Warszawskiej i zrównoważonym rozwojem; 
 9. Współpraca ze wszystkimi interesariuszami Politechniki Warszawskiej w zakresie społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju; 
 10. Opiniowanie, na prośbę Rektora, wewnętrznych aktów prawnych w zakresie społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju; 
 11. Wzmacnianie wartości PW jako uczelni angażującej się m.in. w dobrowolnie podjęte działania na rzecz społecznego otoczenia, uczelni promującej wolontariat pracowniczy, uczelni wspierającej zaangażowanie społeczne studentów, uczelni inicjującej i propagującej wszelkie formy pomocy społecznej adresowanej do interesariuszy PW, uczelni dbającej o środowisko naturalne; 
 12. Zintegrowanie społeczności akademickiej (kadry nauczycielskiej, studentów i absolwentów, pracowników administracyjnych i władz uczelni) wokół podzielanych wspólnie wartości i celów strategii społecznej odpowiedzialności Politechniki Warszawskiej.