Uczelnia Dostępna

Politechnika Warszawska realizuje projekt pt. „Politechnika Warszawska Ambasadorem Innowacji na Rzecz Dostępności”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III – Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych.

Wdrożenie projektu Politechnika Warszawska Ambasadorem Innowacji na Rzecz Dostępności zwiększy poziom dostosowania Politechniki Warszawskiej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w następujących zakresach:

 • dostępność architektoniczna i komunikacyjna,
 • procedury kształcenia,
 • narzędzia informatyczne,
 • administrowanie stron internetowych,
  zmiana sposobu kształcenia inżynierów tak, aby mogli oni w przyszłości poprzez swoją działalność zawodową wspierać zwiększanie dostępności w wielu wymiarach.

Projekt obejmuje swoim zakresem 7 zadań:

 • Zadanie 1 Utworzenie Centrum Projektowania Uniwersalnego na Wydziale Architektury PW
 • Zadanie 2 Likwidacja barier architektonicznych
 • Zadanie 3 Stworzenie Systemu Przestrzennej Identyfikacji Wizualnej i informacji o dostępności budynków i terenów PW
 • Zadanie 4 Stworzenie systemu nawigacji indoor w wybranych budynkach PW
 • Zadanie 5 Podniesienie kompetencji pracowników PW w zakresie kontaktu z osobami niepełnosprawnymi (szkolenia)
 • Zadanie 6 Poprawienie dostępności narzędzi informatycznych wykorzystywanych w PW
 • Zadanie 7 Stworzenie Map Dostępności Budynków PW

Strona Projektu „Politechnika Warszawska Ambasadorem Innowacji na Rzecz Dostępności”

                                                                                                                                                                                                                                   

The Warsaw University of Technology is implementing the project entitled "Warsaw University of Technology as an Ambassador of Innovation for Accessibility" co-financed by the European Union under the European Social Fund, Knowledge Education Development Operational Programme, Priority axis III - Higher education for the economy and development, Measure 3.5 Comprehensive university programmes.

The project includes 7 tasks:

 • Task 1 Creation of the Centre for Universal Design at the Faculty of Architecture of the Warsaw University of Technology
 • Task 2 Elimination of architectural barriers
 • Task 3 Creation of a Spatial Visual Identification System and information on the accessibility of the Faculty's buildings and grounds
 • Task 4 Creation of an indoor navigation system in selected buildings of the University of Technology
 • Task 5 Increasing the competences of the employees of the University of Technology in the area of contact with disabled persons (training)
 • Task 6 Improving the accessibility of IT tools used in the WUT
 • Task 7 Creation of Accessibility Maps of the WUT buildings